Starobné dôchodkové sporenie/2. pilier

Starobné dôchodkové sporenie tvorí spolu s dôchodkovým poistením (I. pilierom) základný systém dôchodkového zabezpečenia a spoločne majú zabezpečiť sporiteľovi príjem v starobe a príjem pozostalým v prípade jeho úmrtia .

Vstup do II. piliera

Každej fyzickej osobe, ktorej vzniklo prvé dôchodkové poistenie po 1. máji 2023 (napr. prvý raz sa zamestnala) a ktorá zároveň nemá viac ako 40 rokov, vzniká automatická účasť na starobnom dôchodkovom sporení.

  • Takáto osoba môže uzatvoriť prvú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení s ktoroukoľvek DSS do 180 dní odo dňa vzniku jej prvej účasti na starobnom dôchodkovom sporení. Ak tak neurobí, DSS jej určí Sociálna poisťovňa. 
  • Celková výška odvodov na starobné zabezpečenie, to znamená do I. aj II. piliera, je 18% z vymeriavacieho základu. Z toho sadzba povinných príspevkov do II. piliera je 4 % z vymeriavacieho základu.
  • Sporitelia majú v II. pilieri možnosť platiť si aj dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie.

Náš tip: So vstupom do 2. piliera nečakajte, pretože od okamihu vstupu sa vám začínajú pripisovať vklady.

Náš tip: Indexové fondy majú dlhodobo najvyššie zhodnotenie. Rozdiel medzi zvolenou stratégiou môže byť na konci aj niekoľko 10 000 Eur. Nechajte si poradiť a správne nadstavte 2. pilier. Napíšte nám

Doplnkové dôchodkové sporenie/3. pilier

Doplnkové dôchodkové sporenie je dobrovoľný, tzv. 3. pilier dôchodkového systému, v ktorom sú finančné prostriedky účastníkov spravované doplnkovými dôchodkovými spoločnosťami .

Vstup do tretieho piliera:

  • pre zamestnanca, ktorý vykonáva rizikové práce je vstup do III. piliera povinný a to do 30 dní od začatia výkonu týchto prác.
  • pre ostatných zamestnancov a osoby staršie ako 18 rokov je vstup do III. piliera dobrovoľný.

Zamestnanec/SZČO/živnostník

Pre každý tretí pilier uzatvorený v roku 2014 alebo neskôr (resp. s podpísaným dodatkom) platia nové daňové úľavy. Na vlastné príspevky dostáva sporiteľ možnosť znížiť si základ dane z príjmu.

Do daňového priznania sa uvádza súčet vlastných príspevkov (bez príspevkov zamestnávateľa) za celý kalendárny rokMaximálne však do výšky 180€ ročne.

Náš tip: 3.pilier je spôsob ak zarobiť hneď 3x. 1. pri zhodnotení vašich vkladov, 2. daňová úľava 15% – 25% podľa tarify dane, 3. príspevok zamestnávateľa ktorý je najmenej 2% z vymeriavacieho základu zamestnanca.

Náš tip: Môžete ovplyvniť výšku úspor v 3. pilieri výberom najvýnosnejších fondov. Indexové fondy majú z dlhodobého hľadiska najväčší potenciál.

Zamestnávateľ

Pri jednom zamestnanci s priemerným hrubým príjmom 1000 Eur, príspevkom 2% (20 Eur) a 10 ročnom horizonte je úspora takáto:

Náš tip: Príspevky do 3. piliera môžu byť zaujímavým benefitom pre vašich zamestnancov. Zároveň je to ďalší krok k dôstojnému dôchodku.

Ak sa zaujímate o svoj dôchodok kontaktujte nás cez formulár.