Prihlásenie a prepis auta osobne/elektronicky | Návod, poplatky, tlačivá

Prihlásenie a prepis auta.

Od 1.1.2023 je možné zmenu držby vozidla vykonať na ktoromkoľvek dopravnom inšpektoráte – celý proces sa vykoná na jednom pracovisku. Rezervácia termínu na dopravnom inšpektoráte. Od 1.12.2019 už nie je potrebné podľa zákona č. 393/2019 Z.z. pristaviť vozidlo ku kontrole výrobného čísla.

Pred prihlásením vozidla, musíte mať uzatvorené Povinné zmluvné poistenie. Porovnajte si ceny PZP a vyberte si sami tú najlepšiu ponuku.

 Od 1.8.2019 sa už nepredkladajú žiadosti o prihlásenie vozidla do evidencie vozidiel, ani žiadosti o vykonanie zmeny v evidencii vozidiel. Po novom stačí predložiť potrebné doklady a príslušný pracovník na dopravnom inšpektoráte za vás vyplní žiadosť o prihlásenie vozidla do evidencie.

Od 1.1.2023 žiadateľ musí uviesť, čo sa má stať s tabuľkami s evidenčným číslom vozidla (TEČ). Možnosti sú:

 • Tabuľky s evidenčným číslom zostanú na vozidle pre nového kupujúceho. Toto je preferovaný štandardný postup. V tomto prípade kupujúci neplatí 33€ za vydanie nových TEČ.
 • Tabuľky s evidenčným číslom zostanú u pôvodného majiteľa vozidla, ktorý môže požiadať o pridelenie TEČ na svoje iné vozidlo do jedného roka.

Tip: Hľadáte výhodné havarijné poistenie pre Vaše nové auto? Porovnajte si ceny viacerých poisťovní a vyberte si sami tú najlepšiu ponuku.

Zoznam poplatkov:

 • Správny poplatok podľa výkonu vozidla a dátumu prvej evidencie (platný od 1.2.2017).
 • 33 € za štandardné 2 ks plechových TEČ (po starom ŠPZ), vozidlá iba s jednou TEČ 1 x 16,50 €. Ak sa predávajúci a kupujúci dohodli, že pôvodné TEČ zostanú na vozidle, tento poplatok sa neplatí.
 • Pri urýchlenom vydaní čipovej karty, to znamená do dvoch pracovných dní, budete musieť zaplatiť poplatok vo výške 30€.

Pre prihlásenie vozidla z iného okresu je nutné predložiť:

 • platný doklad totožnosti,
 • splnomocnenie, ak je vlastník (držiteľ) vozidla zastupovaný, s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa, alebo iný doklad o preukázaní vlastníctva vozidla, alebo cez www.slovensko.sk
 • potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, (kalkulačka PZP)
 • osvedčenie o evidencii časť II, alebo pôvodne vydané osvedčenie o evidencii alebo technický preukaz vozidla a osvedčenie o evidencii vozidla,
 • čipovú kartu osvedčenie o evidencii časť I, ak bolo vydané,
 • v prípade, ak došlo k strate alebo krádeži pôvodných dokladov, je potrebné predložiť vyplnené čestné vyhlásenie o ich strate alebo krádeži alebo oznámenie vydané iným útvarom Policajného zboru,
 • ak sa jedná o právnickú osobu, ktorá sa nezapisuje alebo nie je zapísaná v registri právnických osôb, doklad o zriadení takejto osoby použiteľný na právne úkony.
 • Prihlásenie nového držiteľa vozidla z iného okresu elektronicky cez portál www.slovensko.sk

Prihlásiť sa ako nový držiteľ vozidla do evidencie môžete prostredníctvom elektronického formulára „Žiadosť o zápis nového držiteľa vozidla“. Uvedenú službu môžete využiť, ak vlastníte občiansky preukaz s čipom. Ďalšou podmienkou na úspešné vykonanie elektronickej služby je, že vozidlu bolo vydané osvedčenie o evidencii časť I po 31. máji 2010 („malý technický preukaz s čipom“).Pri využití uvedenej služby je potrebné, aby pôvodný majiteľ vozidlo najskôr odhlásil.

(Ak tieto podmienky nespĺňate, musíte zmenu držiteľa vozidla oznámiť Policajnému zboru osobne. Na prihlásenie vozidla do evidencie máte 30 dní odo dňa, kedy bývalý vlastník vozidla oznámil prevod držby vozidla na vás (§ 117 ods. 5 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

Ako sa to robí elektronicky?

 1. Vyplňte elektronický formulár, v ktorom identifikujete vozidlo.
 2. Určte údaje o druhu a rozmere tabuľky s evidenčným číslom, mieste a spôsobe doručenia osvedčenia o evidencii vozidla časť I.
 3. Priložte potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla ako prílohu vo formáte PDF
 4. Potvrdiť odoslanie elektronickej žiadosti.
 5. Uhraďte správny poplatok za vydanie nových tabuliek s evidenčným číslom a za vydanie osvedčenia o evidencii časť II a čipovej karty osvedčenia o evidencii časť I – pokyn na úhradu bude zaslaný do vašej elektronickej schránky.
 6. Doklady od vozidla a tabuľky s EČ vám doručí kuriér slovenskej pošty na adresu, ktorú ste uviedli v elektronickej službe. Po dvoch neúspešných pokusoch o doručenie bude zásielka uložená na príslušnom oddelení dokladov.

Viac informácií nájdete priamo na webovom sídle Ministerstva vnútra SR.

Pri predaji auta

je potrebné zmenu vlastníctva oznámiť do 15 dní na dopravnom inšpektoráte spolu s uvedením údajov o novom vlastníkovi vozidla.

Upozornenie:

Dňa 1. 1. 2016 sa stala účinnou novela zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke, ktorá ustanovila povinnosť predkladať pri zmene vlastníctva vozidla:

 • písomné plnomocenstvo s osvedčeným podpisom osoby, na ktorú sa držba vozidla previedla alebo
 • doklad o nadobudnutí vlastníckeho práva k vozidlu s osvedčeným podpisom osoby, na ktorú sa držba vozidla previedla

Spomínané doklady nemusíte predkladať v prípade, že

 • osoba na ktorú sa držba prevádza je osobne prítomná na orgáne Policajného zboru pri ohlasovaní zmeny prevodu držby vozidla na inú osobu,
 • ide o osobu blízku držiteľovi vozidla (príbuzný v priamom rade, ide o rodiča, prarodiča, potomka, súrodenca, manžela alebo manželku žiadateľa) alebo ak
 • osoba, na ktorú sa držba vozidla previedla, zaslala orgánu Policajného zboru plnomocenstvo prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel.

Z uvedeného vyplýva, že nový majiteľ môže udeliť splnomocnenie aj elektronicky, prostredníctvom služby Žiadosť o zapísanie splnomocnenia k evidenčnému úkonu s vozidlom. Zobrazenie elektronického formulára je podmienené prihlásením sa na portál a je potrebné ho podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Kto podáva žiadosť o prevod držby vozidla na inú osobu?

Žiadosť o prevod držby vozidla na inú osobu podávate vy ako pôvodný majiteľ vozidla alebo sa môžete dať zastupovať na základe úradne overeného splnomocnenia (listinné, elektronické), ktoré je potrebné priložiť k žiadosti. Vedeli ste?Pri udelení splnomocnenia sú vám k dispozícii elektronické služby, prostredníctvom ktorých je možné požiadať o zapísanie alebo zrušenie elektronického splnomocnenia k evidenčným úkonom súvisiacich s vozidlom. 

Požiadať o zápis vozidla do evidencie je možné na ktoromkoľvek dopravnom inšpektoráte (orgán Policajného zboru).

Správny poplatok platí žiadateľ, a to aj v prípade, ak nie je prítomný kupujúci, čo znamená zmenu oproti doterajšiemu spôsobu prepisovania vozidiel.

Oproti predošlému spôsobu vyberania správnych poplatkov je zásadný rozdiel v tom, že pri zápise zmeny držiteľa vozidla bude správny poplatok uhrádzať žiadateľ o evidenčný úkon a nie nový vlastník vozidla ako tomu bolo doteraz.

Povinná STK po dopravnej nehode

Auto, ktoré bolo účastníkom dopravnej nehody a je vážne poškodené, musí byť od 1.1.2022 opravené v autorizovanom alebo nezávislom servise. Tieto časti vozidla je nutné opraviť v autorizovanom alebo nezávislom servise. (zavesenie kolies, deformačné zóny, systémy airbagov, riadenie a brzdy.

Vodič vozidla je povinný potvrdením zo servisu preukázať pri kontrole polícii, že oprava vozidla bola ukončená v daný deň. To znamená, že bezodkladne po vykonaní opravy, je vodič povinný s autom smerovať v rovnaký deň zo servisu priamo na najbližšiu STK. Prevádzkovateľ má podľa zákona stanovenú lehotu 180 dní od nehody, v ktorej je povinný absolvovať opravu vozidla a rovnako aj povinnú technickú kontrolu.

V prípade že túto povinnosť nedodrží alebo vozidlo technickou kontrolou neprejde, musí byť dočasne vyradené z evidencie.

Autorizovaný alebo nezávislý servis vydá tlačivo o danej oprave, ktoré je potrebné pre absolvovanie technickej kontroly, rovnako musí archivovať dokumentáciu o vykonaných opravách po dobu 5 rokov (najmä informácie o opravách, údržbe a spôsobe realizovanej opravy, a tiež doklady o náhradných dieloch).

Overiť vozidlo vi môžete v registri prevádzkových záznamoch vozidiel.

Pokuty od 1 000 do 30 0000 € hrozia prevádzkovateľovi vozidla a od 1 000 do 10 000 € aj domácemu automechanikovi.